Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji določajo način, vsebino in pogoje poslovanja družbe Berart d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), tako da urejajo tiste medsebojne pravice in obveznosti med izvajalcem in naročnikom, ki niso posebej oz. drugače urejene v pogodbi, predračunu oziroma ponudbi.

Ti splošni pogoji so enakovredni sestavni del vsake pogodbe, predračuna oziroma ponudbe. Izvajalec in naročnik lahko posamezno določbo teh splošnih pogojev spremenita le s pisnim dogovorom.

Pogodba med izvajalcem in naročnikom, ki ni sklenjena v pisni obliki, je sklenjena z dnem, ko naročnik na podlagi izvajalčevega predračuna plača izvajalcu avans v zahtevanem znesku. S plačilom avansa se šteje, da naročnik v celoti sprejema izvajalčevo ponudbo, vključno s temi splošnimi pogoji.

PODATKI O IZVAJALCU

Firma: BERART trgovina, inženiring in zastopanja d.o.o.

skrajšana firma: BERART d.o.o.

sedež: Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana

ID- DDV: SI64061809

direktor: Damir Murkovič

telefonska št.: 01/2345-337

transakscijski račun: SI56 0223 9025 9514 864, odprt pri NLB d.d., Ljubljana

elektronski naslov: info@berart.si

spletna stran: https://www.berart.si

delovni čas: na sedežu od ponedeljka do petka od 10.00 do 17.00 ure, oziroma po predhodnem dogovoru; neposredni izvajalci storitev izvajajo delo predvsem na terenu, pogosto tudi izven navedenega delovnega časa

PONUDBA, NAROČILO IN PLAČILNI POGOJI

Izvajalec se ukvarja s projektiranjem, prodajo in montažo pisarniškega pohištva, ter pohištva in opreme za dom.

Naročnik lahko na izvajalca naslovi povpraševanje osebno v prodajni pisarni, pisno ali preko elektronske pošte. Če je po izvajalčevi oceni naročnikovo povpraševanje dovolj opredeljeno in za izvajalca izvedljivo, izvajalec na podlagi povpraševanja naročnika v obliki ponudbe pripravi projekt, izris in kalkulacijo. Izdelava projekta, izrisa in kalkulacije predstavljajo ponudbo. Prva predstavitev projekta znotraj 2-h delovnih ure je brezplačna, za vse nadaljnje storitve pa so plačljive po veljavnem ceniku izvajalca.

Tako pripravljena ponudba izvajalca zavezuje 30 dni od datuma, ki je naveden na njej. Po poteku tega roka ima izvajalec pravico spremeniti cene iz ponudbe, o čemer pa mora naročnika obvestiti najkasneje 3 delovnih dni po prejemu avansa. Naročnik lahko zaradi spremenjenih cen od pogodbe odstopi v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila.

Naročnik ponudbo sprejme s plačilom avansa v znesku, ki je naveden na aktualni ponudbi. S tem je sklenjena pogodba, proizvod oz. storitev po ponudbi naročena in hkrati dano soglasje k vsem v ponudbi in teh splošnih pogojih vsebovanih določilih. V primeru, da je dogovorjeno naročilo brez plačila avansa, kar je možno le izjemoma, se šteje naročilo za oddano in pogodba za sklenjeno, ko naročnik izvajalcu posreduje podpisano ponudbo z izrecno navedbo, da daje naročilo po tej ponudbi ter datumom in podpisom, pri pravnih osebah tudi žigom.

Razliko med plačanim avansom in celotno kupnino je naročnik dolžan plačati najmanj 7 delovnih dni pred napovedano dostavo. V kolikor izvajalec blaga ne more pravočasni dostaviti iz razlogov na strani naročnika, mora naročnik na zahtevo izvajalca vseeno plačati preostanek do celotne kupnine, poleg tega pa mu je izvajalec upravičen zaračunati ležarino v skladišču, ki znaša 5 €/dan + DDV.

Na 100% avans se naročniku prizna 2% popusta (cassasconto).

Dostava in vgradnja gospodinjskih aparatov, kupljenih pri izvajalcu, je brezplačna. V nasprotnem primeru se zaračuna 30€ + DDV po vgrajenem elementu.

Vsa plačila mora naročnik izvesti na transakcijski račun izvajalca. Blago je do končnega plačila last izvajalca.

Izvajalec je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV). DDV se obračuna po vsakokrat veljavni splošni stopnji (trenutno 22%)

DOSTAVA IN MONTAŽA

Z dnem plačila avansa začne teči dobavni rok, ki je 60 dni, v kolikor ni v ponudbi navedeno drugače. Izvajalec si v primeru praznikov ali višje sile pridržuje pravico do sorazmernih zamud pri izvedbi naročila. Dobavni rok se podaljša tudi v primeru spremembe cen, ki je urejena pod točko 8, in sicer za 10 dni.

Za poškodbe med morebitno demontažo in odvoz stare naročnikove opreme izvajalec ne odgovarja. Demontaža in odvoz take opreme se plačuje direktno pogodbenikom izvajalca po vsakokratni veljavni tarifi, ki jo naročnik pred tem potrdi.

Gospodinjske aparate lahko v pohištvo oz. opremo, ki jo dobavi in montira izvajalec, vgradi izključno izvajalec ali od njega pooblaščen monter. Za pohištvo oz. opremo, kjer je gospodinjske aparate vgradila tretja oseba, naročnik ne more uveljavljati garancije.

Izvajalec naročniku dostavi opremo najmanj en delovni dan pred pričetkom montaže. Točna ura in dan dostave se predhodno dogovorita z dostavno službo.

Montaža se terminsko izvaja v skladu z dogovorom med izvajalcem, naročnikom ter pooblaščenim monterjem. Montaža lahko zaradi zahtevnosti projekta traja dlje, kot je prvotno predvideno. Predhodna ocena trajanja montaže je informativne narave in ni zavezujoča. Cena storitve montaže in/ali dostave je določena v vsakokratni veljavni Ponudbi, oz.Predračunu.

Po zaključeni montaži se ob prisotnosti monterja izpolni primopredajni zapisnik, s podpisom katerega naročnik potrdi zaključek izvedbe naročila. Na primopredajnem zapisniku se označijo vse morebitne pomanjkljivosti in reklamacije naročnika. Primopredajni zapisnik je pogoj za uveljavljanje garancije.

V kolikor so v primopredajnem zapisniku ugotovljene pomanjkljivosti oz. reklamacije, je izvajalec dolžan to reklamacijo rešiti v roku 60 dni in o tem sproti obveščati naročnika.

SPREMEMBE IN ODSTOP OD NAROČILA

Naročnik lahko izvajalcu še 5 delovnih dni od dneva plačila avansa javi morebitne spremembe projekta. Zaradi pravočasnih sprememb projekta se dobavni rok lahko podaljša za največ 10 delovnih dni. Nepravočasne spremembe niso možne oz. so možne le na podlagi izrecnega dogovora, po katerem je dolžan naročnik izvajalcu povrniti vse morebitne stroške, ki so nastali zaradi procesa naročila.

V kolikor bi naročnik želel v celoti odstopiti od naročila, izvajalec zadrži oz. je upravičen do plačila:

   

   • 10% vrednosti po ponudbi, v kolikor prejme obvestilo o odstopu v roku 5 delovnih dni po plačilu avansa,

   • 60% vrednosti po ponudbi, v kolikor prejme obvestilo o odstopu v roku 30 delovnih dni po plačilu avansa

  V primeru odstopa od pogodbe naročnik ni upravičen do naročenega proizvoda. V primeru, da bi bil naročnik upravičen do vračila (dela) avansa, je dolžan izvajalec to vračilo izvesti na naročnikov TRR v roku 15 dni od odstopa od naročila. Znesek za vračilo se ne obrestuje.

  ODGOVORNOST IZVAJALCA

  Izvajalec odgovarja za dimenzijsko ustreznost dobavljenih proizvodov, kadar naročnik naroči proizvode na podlagi izmere, opravljene s strani izvajalca.

  V primeru, da naročnik ne želi, da izvajalec sam opravi izmere, temveč se odloči, da bo izmere v celoti opravil sam, mora to jasno zapisati ob sprejemu ponudbe. S tem sprejema vso odgovornost za dimenzijsko ustreznost dobavljenih proizvodov, saj izvajalec v tem primeru zagotavlja le, da proizvodi ustrezajo sporočenim (in ne morebiti drugačnim dejanskim) dimenzijam.

  Naročnik je dolžan izvajalca oz. monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne in plinske instalacije,…), saj v nasprotnem primeru sam krije nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

  GARANCIJA

  Proizvajalec in izvajalec zagotavljata, da bodo proizvodi brezhibno delovali v okoliščinah, ki so temu namenjene (bivalna okolja) in pod pogoji, ki so tem okoliščinam primerne. Izvajalec daje 12-mesečno garancijo na dobavljene proizvode.

  Garancija veljajo za:

    

    • tovarniške napake, kot je odstopanje furnirja ali drugih materialov, ki jih proizvajalec uporablja za proizvodnjo,

    • nepravilno in neenakomerno lakirane površine,

    • vidne tovarniške napake na drugih delih pohištva,

    • premične mehanizme, kot so tečaji, vodila in drugo.

   Garancija ne veljajo za:

     

     • nepravilen razpored letnic na furniranih površinah (gre za naravni material),

     • barvne razlike pri masivnih izdelkih,

     • barvne razlike na delovnih pultih, še posebej, če so te iz naravnih materialov,

     • poškodbe, ki so nastale med lastnim prevzemom in vgradnjo opreme,

     • v primeru, če je opremo montirala nepooblaščena oseba,

     • v primeru nenormalne in malomarne uporabe opreme,

     • v primeru neupoštevanja tehničnih navodil opreme.

    NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

    Za dolgotrajno in nemoteno uporabo izdelkov je potrebno upoštevati predvsem naslednja navodila:

      

      • Za čiščenje zunanjih furniranih, laminatnih, masivnih in lakiranih površin uporabljajte izključno vlažno krpo ali za to namenjena čistilna sredstva, ki so dobavljiva v splošni prodaji in deklaracijsko ustrezajo čiščenju določenega materiala .

      • Ne uporabljajte abrazivnih sredstev in predmetov za čiščenje zunanjih površin.

      • Za čiščenje prevlek sledite navodilom na artiklu oz. se posvetujte z prodajalcem.

      • Ne izpostavljajte izdelka direktnim sončnim žarkom ali vodi.

     Za zahtevnejše posege se posvetujte z prodajalcem.

     OSTALO

     Izvajalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine na vseh izdanih dokumentih (projektih, poročilih in potrdilih oz. drugih dokumentih in zapisih, ki nastanejo v postopku opravljanja storitve), vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdan dokument ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovornih oseb izvajalca.

     Vsi podatki o naročniku so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

     Izvajalec se zavezuje z vsemi poslovnimi informacijami, ki jih pridobi v procesu opravljanja storitev, ravnati kot s poslovno tajnostjo.

     KONČNE DOLOČBE

     Ti splošni pogoji veljajo od dne 1.12.2011 dalje, do preklica oz. spremembe.

     Če je možno, izvajalec te splošne pogoje posreduje vsakemu naročniku hkrati s ponudbo, vsakokrat veljavni splošni pogoji pa so objavljeni tudi na internetni strani izvajalca ter vedno dostopni tudi na sedežu izvajalca. Za posameznega naročnika veljajo tisti splošni pogoji, ki jih je prejel od izvajalca z zadnjo (sprejeto) ponudbo, če jih ni prejel, pa tisti, ki so bili aktualni v trenutku, ko je oddal naročilo.

     Ljubljana, dne 1.12.2011 Berart d.o.o.